Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja
20.3.2019

Rekisterinpitäjä
Teampac Oy
Dunkatie 4, 07880 Liljendal, Suomi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jesse Arjaluoto, laatupäällikkö
Dunkatie 4, 07880 Liljendal, Suomi
+358 19 521 1820
info@teampac.fi

Rekisterin nimi
Teampac Oy:n asiakas-, viestintä- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Teampac Oy:n asiakassuhteen hoitaminen, viestintä ja markkinointi. Käsittelemme tietoja henkilötietolain mukaisesti.

Rekisteröidyt tiedot
Rekisteriin tallennetaan muun muassa
• Yrityksen nimi ja yhteystiedot
• Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, tehtävänimike ja yhteystiedot
• Asiakaskontaktit sekä asiakassuhteet
• Postituslistat

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti
• Asiakassuhdetta perustettaessa, ylläpitäen tietoja niiden muuttuessa
• Yritykseltä ja yhteyshenkilöltä itseltään
• Kotisivuille tulevien rekisteröitymisten kautta
Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

Säännönmukainen tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tarpeen mukaan henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään digitaalisessa muodossa, eikä henkilötietoja säilytetä manuaalisissa rekistereissä. Rekisterissä olevat tiedot on rajattu Teampac Oy:n henkilöstön käyttöön, valikoiduille henkilöstön edustajille henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen taakse. Rekisteritiedot ovat ainoastaan Teampac Oy:n henkilökunnan käytössä näiden tehtävien toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tietojen käyttöä valvotaan.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle. Tarkastuspyynnön esittäjän tulee osoittaa henkilöllisyytensä luotettavasti väärinkäytön estämiseksi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle.

Evästeet
Teampac Oy käyttää sivuillaan evästeitä, joiden avulla kerätään tilastotietoa kävijämääristä, analytiikkaa liikenteestä sivustolle, sivustolla ja sivustolta sekä tietoa sivuston toimivuudesta. Evästeet ovat tärkeitä myös teknisistä syistä ja ne auttavat kohdentamaan sisältöä käyttäjälle. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet selaimen asetuksista.

Teampac Oy säilyttää keräämiään tietoja luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Teampac Oy ei kerää kävijöistä tarpeettomia tietoja. Toimintamme on läpinäkyvää ja käyttäjä saa halutessaan tietoonsa itseään koskevat keräämämme tiedot ja voi halutessaan pyytää niiden poistamista. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksia.
Lisätietoa evästeiden käytöstä ja kerätyistä tiedoista saat ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan.